Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลบุณฑริกประชาสัมพันธ์ จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบุณฑริกดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2566

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
คนพิการ หมายถึง คนพิการ คือ บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือจิตใจ อย่างไรที่เรียกว่าคนพิการคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน แต่ในทุกๆสังคมมิได้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ทำให้เป็นอุปสรรค ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ซึ่งเราเรียกบุคคล เหล่านี้ว่าคนพิการ
ประเภทความพิการมี 7 ประเภท
1. พิการทางการเห็น
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. พิการจิตใจหรือพฤติกรรม
5. พิการทางสติปัญญา
6. พิการทางการเรียนรู้
7. พิการทางการออทิสติก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการ…
1. บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6. เอกสารรับรองความพิการโดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการ
อะไร คือ พิการโดยประจักษ์ พิการโดยประจักษ์ คือ สภาพความพิการที่สามารถ ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ โดยไม่ต้องมีใบรับรองความพิการ ได้แก่ คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง คนหูหนวกไม่มีรูทั้งสองข้าง คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป บัตรประจำตัวคนพิการ ทำที่ไหนได้บ้าง? กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)และหน่วยงานเครือข่ายที่รับจัดบริการให้อย่างเต็มใจ..ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ต่างจังหวัด ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ อบต./เทศบาล สิทธิประโยชน์คนพิการควรได้รับ
คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยจากรัฐตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 หรือ ตามกฎหมายอื่นกำหนด ได้แก่ 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น คนพิการที่มีบัตรทองผู้พิการ (ท.74) สามารถเข้าถึงและใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ
2. การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการศึกษาในเรื่อง การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างทั่วถึง
3. การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
และการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชน 4. การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น ให้บริเวณล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ และการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
5. การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการมิให้สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ 6. บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) และผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
7. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยของคนพิการเอง เช่นการปรับปรุงห้องน้ำ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่คนพิการอาศัยอยู่เป็นหลัก ในอัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด
8. การจัดบริการล่ามภาษามือ
9. การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ
10. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำมันเหลือง น้ำมันหอมระเหย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบุณฑริก

เทศบาลตำบลบุณฑริก นำโดย นายวรพจน์ บุตรมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พร้อมพนักงานลูกจ้าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Big cleaning Day

เทศบาลตำบลบุณฑริก นำโดย นายวรพจน์ บุตรมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก รองนายกเทศมนตรี คณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ดำเนินการทำกิจกรรม Big cleaning Day ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก

เทศบาลตำบลบุณฑริก นำโดย นายวรพจน์ บุตรมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก รองนายกเทศมนตรี คณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมนายอำเภอบุณฑริก ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันผู้งอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 และโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำโดมน้อย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 เมษายน 2567

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ