Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลบุณฑริก ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลบุณฑริก ดังนี้

ปรัชญาการทำงาน

"เทศบาลตำบลบุณฑริก คิดสร้างสรรค์ บริหารโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"โครงสร้างพื้นฐานเพรียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองแห่งการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นำสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา
 • ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข
 • ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 • จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี
 • ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
 • การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
 • จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์
 • ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 •  

  เป้าประสงค์ (Goal)

       เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ
  2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีขึ้น
  3. ประชาชนทำเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี
  4. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง
  5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  6. ได้รับการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
  7. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร
  8. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  9. ชุมชนมีทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
  10. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้น
  11. ประชาชนทำเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี

   

  Poll

  ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:

  Map

  สารสนเทศ สถ.

  หน่วยงาน สถ.

  ลิงค์น่าสนใจ