Hot News :
สำนักปลัด

นางวรางคณางค์ สุรมิตร

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

หัวหน้าฝ่าย

จ่าเอก ทวีเกียรติ วาสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


 

พนักงานเทศบาล

นางสาวนิตราภรณ์ บาดี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเมธ ตังควณิชย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุขี ขันคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางฐารพินทร์ ทองขาว

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

จ่าเอก ศรายุทธ นิลชนะ

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

นายสมพร คำอินทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวปรัชญาภรณ์ สวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบรรดล ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศิริโชค ศรีตะเขต

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายวรวัฒน์ นะวะคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเป่งศูนย์ ทิมา

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวศศิวรรณ แก่นทน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายทรงเกียรติ ทิมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายศิริศักดิ์ หาญชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางอรทัย หวังดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุรางคนา จำปาหอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิทักษ์ วรรณกาล

คนงานทั่วไป

นายขวัญชัย รอบโลก

คนงานทั่วไป

นายไมตรี ชมภูประเภท

คนงานทั่วไป

นายสงัด ห้วยใหญ่

คนงานทั่วไป

นายบุญมี ทัศบุตร

คนงานทั่วไป

นายธนัตถ์ไชย กัลป์เจริญกุล

คนงานทั่วไป

นายภานุมาศ ทัศนา

คนงานทั่วไป

นายเฉลิมชัย ศรีใส

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ