Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยเอก พิทักษ์พงศ์ พรหมวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 

พนักงานเทศบาล

นางระลาวรรณ บัวใหญ่

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิมาไชยวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

ข้าราชการครู

นางสาวโศภิดา ปราบพล

ครู คศ. 2

นางดลยา สิทธิวงศ์

ครู คศ. 1

นางพิมพ์พร ศรีบุปผา

ครู คศ. 1

นายประสิทธิ ชาบุญเรือง

ครูผู้ช่วย

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวลฎาภา พรหมวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร หลักทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกมลทิพย์ ชะบาศรี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)

นางรักขนา ดวงแก้ว

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)

นางสาวฐิติวราภรณ์ วงค์สุขะภาคิน

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)

นายพรพจน์ สุรมิตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

นางกานดา โสภากุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวคริษฐาภรณ์ สุวรรณธรรมมา

คนงานทั่วไป

นายทศพล เหลากลม

ภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ